KRAAK – Arvopohjaista markkinointia vastuullisille yrityksille.

Kraak.fi

TIETOSUOJA­SELOSTE

Mediatoimisto Kraak Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

Tietosuojaseloste päivitetty 25.8.2020.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Mediatoimisto Kraak Oy (jäljempänä “Kraak”)
Y-Tunnus: 3126345-2
Osoite: Asikontie 25, 21100 Naantali
Puhelin: 0405177270
Sähköposti: daniela@kraak.fi
Yhteyshenkilö: Daniela von Porat

Rekisterin nimi
Mediatoimisto Kraak Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Kraakin asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisteri on Kraakin omaan käyttöön tarkoitettu rekisteri. Mediatoimisto Kraak tarjoaa markkinoinnin konsultoinnin asiantuntijapalveuita sekä mainonnan teknistä toteutusta sekä graafisen suunnittelun palveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuussuhteet tai muu asiallinen yhteys, asiakkaan antama lupa tai toimeksianto. Rekisterin tietoja käytetään asiakkuuksien hoitamiseen ja kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä markkinointiviestintää. Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Kraakin asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja on mm:

  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi
  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite
  • Asiakkuuden sopimuksiin liittyvät tiedot kuten tuote- ja hintatiedot, palveluiden kuvaukset, asiakaspalautteet, toimitus- ja laskutustiedot sekä yhteydenotot.
  • Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot) ja reklamaatiot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden hoitamiseen käytettävissä kanavissa kuten puhelimitse, sähköpostitse, verkkopalvelussa ja asiakastapaamisissa.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Kraakin järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisteritietojen käyttöä valvotaan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Kraak myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille palveluiden toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueeenmaissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä luottamuksellisena, ja siihen pääsee käsiksi ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat sitä työssään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Suojaamme rekisteriä tietoturvateknisin keinoin, ja käyttäjältä vaaditaa käyttäjätunnus sekä salasana. Lisäksi tietoverkko on suojattu palomuurilla, eikä niihin pääse käsiksi kuin ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytysaika ja rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä tietoja hänestä on kerätty, miten ne on kerätty ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Tiedot ilmoitetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja jos tarpeen, niin myös kirjallisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kraak voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Oikeus vaatia tietoihin korjauksia
Rekisteröity voi pyytää korjausta tietoihinsa, jos tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli niiden avulla harjoitetaan rikollista toimintaa tai väärinkäyttää palveluita. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

Evästeet
Käytämme evästeitä sivustollamme.Eväste (keksi) on pieni tekstitiedosto, jonka web-palvelimemme tallentaa selaimellesi. Tiedostoon tallennetuissa tiedoissa voi mm. olla tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Tekstitiedosto ei vahingoita tietokonettasi eikä se sisällä koodeja, joita voidaan käyttää koneellasi. Evästeiden tarkoituksena on analysoida ja kehittää sivustoamme ja jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman relevanttia mainontaa. Evästeet voi estää selaimen asetuksista.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä alla olevaan osoitteeseen. Henkilön on tarpeen vaatiessa tunnistauduttava luotettavalla tavalla.

Daniela von Porat
Asikontie 25,
21100 Naantali

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Mediatoimisto Kraak pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta liiketoiminnan kehittymisen tai lainsäädännön muuttumisen takia. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.8.2020. Käyttämällä Kraakin palveluita hyväksyt samalla tämän tietosuojaselosteen ja annat suostumuksesi tietojesi keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen tässä selosteessa mainituilla tavoilla.

Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!